Menu
Your Cart

Açık Rıza Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

(“KVKK”) UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA EMİRCANLAR PETROL İNŞ.GIDA.TUR.SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ.

AÇIK RIZA METNİ

EMİRCANLAR PETROL İNŞ.GIDA.TUR.SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ. ( kısaca Emircanlar Petrol) olarak kişisel verilerinizin işlenmesi kapsamında aşağıdaki hususlara ilişkin açık rızanızı talep ediyoruz; Emircanlar Petrol, veri sorumlusu olarak 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında istisnaya tabi olan ve de rızaya gerek duyulmayan haller hariç, ticari faaliyetlerimiz ile meşru menfaatlerimiz gereği aşağıda belirtilen hususlarda Kişisel Verilerin Koruma Kurumu’nun belirlediği 3 standardı yerine getirmek sureti ile açık rızanızı işlemektedir. Şeffaflık sağlanması amacı ile açık rızanızı isterken dikkat ettiğimiz kriterler aşağıda sıralanmıştır. a- Belirli bir konuya ilişkin olması Açık rızanızı yalnızca tarafımızla imzalamakta olduğunuz iş akdine ve çalışma esnasında ihtiyaç duyulabilecek kişisel verilerinizi rıza ile kullanmak için istiyoruz. Zorunlu plaka bilgilerinizin üst işveren sistemlerine kaydı, fotoğraflarınızın tarafımızca yayınlanması, bilgilerinizin çözüm ortakları ve üst işverenler(Aytemiz Akaryakıt A.Ş.) ile aramızdaki protokoller gereği paylaşılması gibi hususlar, akaryakıt ticaretimizin devamı ve sözleşme tanzim anında insan kaynaklarınca tarafınıza yapılan izahatlar doğrultusunda i işbu rızayı talep etmekteyiz. b- Rızanın bilgilendirmeye dayanması 6698 sayılı kanunda kişisel verilerin açık rıza şartı aranmaksızın işlenebileceği hallere de yer verilmiştir. Konu hakkında daha fazla bilgi için www.emircanlarpetrol.com adresindeki aydınlatma metnimizi okuyabilirsiniz. Talep etmeniz halinde gerekli bilgilendirmeler şirket yetkililerimizce de tarafınıza bildirilmektedir. Bilgilerin yeterli olduğunu düşünüyorsanız aşağıda iradenizi bu yönde açıklayabilirsiniz. c- Özgür iradeyle açıklanması Tarafınıza tebliğ edilen konu ve yapılan bilgilendirmeler ışığında 6698 sayılı kanun hükümlerini ihlal etmemek kaydı ile bilgilerinizi kullanmamız, işlememiz, aktarmamız hususunda aşağıda yer alan kutucuklarda olumlu veya olumsuz rızanızı bildirmenizi rica ederiz. Yukarıdaki kriterler doğrultusunda işlenen tüm veriler, süreler, işlenme amcaçları ve ilgili her husus VERBİS de paylaşılmıştır, ayrıca Aydınlatma metni ile çerez politikası içerisinde de konu detaylandırılmıştır. Bilgilendirme amaçlı olarak, bunlar ile sınırlı kalmamak üzere işlenen bazı veriler ve amaçları şu şekildedir. Belirtilen kişisel veriler Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenecektir. KVKK çerçevesinde veri sorumlusu Emircanlar tarafından gerektiğinde aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve Kanun’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz. Emircanlar ve yetkililer tarafından iletilen aydınlatma metni ile tarafınıza, işlenecek kişisel veri kategorileri, işlenecek kişisel veriler, işlenme amaçları, aktarılacağı kişiler, toplanma yöntemleri ve hukuki sebepleri, veri sorumlusunun kimliği ve sahip olduğum haklar ayrıntılı ve anlaşılır bir biçimde anlatılmıştır ancak her zaman veri sorumlusuna başvurarak daha fazla bilgi almanız ve 6698 sayılı kanun 11. Maddesi gereği haklarınız saklıdır. İlgili metinlerimizin bir nüshası hem şirket merkezimizde hem de anlaşmalı internet sitesinden erişimime açıktır. İşlenecek kişisel verilerimin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 5/2 a, c, ç, e, f bentlerinde belirtilen “kanunlarda öngörülmesi, sözleşmenin kurulması veya ifası, hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi, bir hakkın tesisi, kurulması veya ifası, veri sorumlusunun meşru menfaati” kapsamında istisna hükümleri uyarınca işleniyor olanları hariç olmak kaydıyla; İstisna hükümlerine girmeyen kişisel verilerimin aydınlatma metninde yer alan veya tarafıma işbu sözleşme sunulurken açıklanan amaç, konu, kategori, aktarım, yöntem ve hukuki sebep ile sınırlı olmak üzere işlenmesine, belirtilen yerlere aktarılmasına bu beyanımın tüm anlam ve sonuçlarının farkında olarak, gelecekteki olası sonuçlarının bilincinde, özgür iradem ile Açık Rızam Vardır Açık Rızam Yoktur Veri Sorumlusu’nun Kimliği ve İletişim Bilgileri İlgili kişilerden elde edilen kişisel veriler bakımından Kanun ve ilgili düzenlemeler uyarınca “veri sorumlusu” sıfatına haiz olan ………..’a ait gerekli bilgilere aşağıda yer verilmiştir.

Veri Sorumlusu: EMİRCANLAR PETROL İNŞ.GIDA.TUR.SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ.

Adres :

Tel :

Fax :

E-posta :

K.E.P. :